Viet Pride 2012

2020-08-05 00:00:00 Started : 4 day(s) 2020-08-05 04:00:00 Started : 4 day(s)

Sân v?n ??ng qu?c gia M? ?ình, Hanoi, , Vietnam

Description

Các m?i quan h? và hành vi ??ng tính v?n là ?i?u c?m k?, dù Vi?t Nam không ph?i ??t n??c s? d?ng b?o l?c và có các chính sách ch?ng l?i ng??i ??ng tính. Thái ?? xã h?i tiêu c?c và quan ni?m coi ?ây là c?n b?nh v?n là m?t th?c t?, di?n ra trong m?i ??nh ch? xã h?i - tr??ng h?c, n?i làm vi?c, khu v?c công c?ng và trong các gia ?ình. ?áng bu?n h?n, chúng ta v?n ph?i ch?ng ki?n nh?ng câu chuy?n ?au lòng x?y ra v?i các b?n ??ng tính nh? b? m? nh?t con mình ? nhà ho?c s?p ??t c??ng b?c tình d?c, c??ng b?c hôn nhân trong m?t s? gia ?ình có con em là ng??i ??ng tính.

L?n lên trong n?n v?n hóa v?i s? phân tách kh?t khe v? gi?i – nam ho?c n? - c?ng nh? t?p quán ?? cao tính c?ng ??ng và s? ch?p thu?n c?a ?a s?, ng??i ??ng tính nam và n? Vi?t Nam, ??c bi?t là nh?ng ng??i tr? ph?i ch?u nh?ng k? th?, nh?ng ??nh ki?n. Theo ?ó, xu h??ng tình d?c ??ng gi?i và khác bi?t v? b?n d?ng gi?i ???c coi nh? m?t c?n b?nh ho?c l?ch l?c v? suy ngh?, n?ng h?n n?a là suy ??i v? ??o ??c. Nh?ng l?i l? xúc ph?m ám ch? ng??i ??ng tính nh? “Pê?ê” ho?c “Bóng” mà các ph? huynh d?y con h?, ho?c b?n bè dùng ?? trêu ?ùa v? nh?ng ng??i khác là tr?i nghi?m h?ng ngày c?a ng??i ??ng tính, song tính và chuy?n gi?i (LGBT). Trong hoàn c?nh ?y, nhi?u ng??i ??ng tính ? Vi?t Nam, nh?t là các b?n tr? ch?n t? t? nh? là m?t gi?i pháp cho tình tr?ng b?t l?c và m?c c?m t?i l?i. Bên c?nh ?ó, vi?c s?ng trong m?t v? b?c, trong m?t b?n d?ng không ph?i là chính h? c?ng là gi?i pháp ?? có th? ti?p t?c duy trì s? bình yên trong gia ?ình, s? yêu th??ng và quan tâm c?a ng??i thân. Nh?ng ph?p ph?ng n?u m?t ngày s?ng th?t và b? ru?ng r?y, nh?ng lo l?ng v? ph?n ?ng gay g?t và s?p ?? c?a cha m? có cho h? cu?c s?ng h?nh phúc và ni?m vui th?t s? nh? nh?ng ng??i d? tính quanh mình hay không?

Nh?ng ?au kh? gi?u kín ph?i ???c nói ra. Nh?ng im l?ng c?n ???c l?ng nghe. Nh?ng khác bi?t c?n ???c hi?u và tôn tr?ng. Vì m?c ?ích ?ó, Pride festival ?ã ???c t? ch?c hàng n?m t?i t?t c? các l?c ??a trên th? gi?i, b?t ngu?n t? s? ki?n Stonewall ngày 28/06/1969 t?i New York khi nh?ng ng??i ??ng tính nam và n? ??ng lên ch?ng l?i s? ?àn áp c?a c?nh sát. Pride t? ?ó ra ??i ?? nh?c nh? m?i ng??i r?ng chúng ta sinh ra ??u có quy?n bình ??ng, và yêu m?t con ng??i không bao gi? là hành vi t?i l?i.

Tháng 08/2012, Viet Pride - m?t phiên b?n nh? c?a Pride festival - s? ???c t? ch?c vào ngày 03 (?êm T? Hào: Trong M?i Nh?p Tim), ngày 04 (Ngày T? Hào: Khác Bi?t Mà Không D? Bi?t) và ngày 05 (?i trong T? Hào: ???c Là Chính Mình) t?i Hà N?i, v?i chu?i các ho?t ??ng ?a d?ng nh? chi?u phim, trình bày k?t qu? nghiên c?u, chia s? c?a ng??i trong cu?c, giao l?u c?ng ??ng t?i vi?n Goethe. M?c tiêu c?a s? ki?n này nh?m khuy?n khích m?i ng??i hãy t? hào v?i b?n s?c c?a chính mình, t?ng c??ng k?t n?i c?ng ??ng và t?o nên m?t di?n ?àn g?p g?, giao l?u gi?a các t? ch?c, qu? h?p tác phát tri?n, c?ng ??ng LGBT và nh?ng ng??i quan tâm.

Hòa nh?p cùng s? ki?n Pride l?n ??u t?i Vi?t Nam, hãy dành nh?ng ngày cu?i tu?n ??u tiên c?a tháng 8 ?? t? hào cho b?n s?c riêng c?a m?i ng??i, t? hào v? nh?ng ng??i quanh ta ?ang c? g?ng t?ng ngày ?? ???c s?ng ?úng v?i con ng??i th?t c?a h? và trên h?t, là ni?m t? hào ??ng v? phía ?úng c?a l?ch s?.

-> Th?i gian:
+ 05/08/2012
8.30 - 11.30 a.m


-> Tuy?n ???ng:
+ M? ?ình (Stadium | sân v?n ??ng) -> Lê ??c Th? -> H? Tùng M?u -> Xuân Th?y -> C?u Gi?y -> Kim Mã -> Hai Bà Tr?ng -> Nhà hát l?n -> Tràng Ti?n -> H? G??m -> Tràng Thi -> ?i?n Biên Ph? -> L?ng Bác -> H? Tây (Ly Tu Trong Park | V??n hoa Lý T? Tr?ng).


-> Ph??ng ti?n:
+ Xe ??p


-> Nh?n di?n:
+ C? A5, Sticker
+ M?i ng??i khi tham d? c? g?ng m?c áo tr?ng ?? ??ng b? nhé!
-> Ch??ng trình có s? h? tr? cho t?t c? các b?n tham gia ch??ng trình Viet Pride.
+ N??c u?ng mi?n phí
+ ?n tr?a mi?n phí

-> ??ng ký:
H? và tên:...
S? ?i?n tho?i:...

M?i thông tin chi ti?t tham kh?o t?i webside:
http://vietpride2012.weebly.com/index.html

Vì m?t th? gi?i không phân bi?t gi?i tính,h? khác bi?t nh?ng không d? bi?t...Hãy hi?u và c?m thông,l?ng nghe chia s? t? h?...

Informations

Categories:

Frequenting: Inconnu
Participants and interested FB module

Powered by:
M?c Trà

Audience:
Gay

Homepage:
https://www.facebook.com/events/249994818450461